Prezes Zarządu Szpital Barlinek Spółka z o.o. zatrudni lekarza na stanowisku „DYREKTORA DS. LECZNICTWA”.

Prezes Zarządu Szpital Barlinek Spółka z o.o. zatrudni lekarza na stanowisku DYREKTORA DS. LECZNICTWA.

I. Wymagane kwalifikacje:

 • tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny;
 • prawo wykonywania zawodu;
 • posiadanie wiedzy w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych w tym spółek z o.o.;
 • staż pracy w zawodzie co najmniej sześć lat;
 • przynajmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w podmiocie wykonującym działalność leczniczą;
 • niekaralność za przestępstwa umyślne.
 • II. Oczekiwane umiejętności i kompetencje:

 • komunikatywność;
 • umiejętność zarządzania zespołem;
 • umiejętności organizacyjne;
 • dyspozycyjność;
 • III. Oferty kandydatów:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko Dyrektora ds. Lecznictwa – CV, zawierające dane kontaktowe, w szczególności nr telefonu oraz adres e-mail;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska (wymagany staż pracy, doświadczenie oraz prawo wykonywania zawodu – kopie dokumentów);
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem;
 • oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych oraz nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora ds. Lecznictwa, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
 • IV. Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę w wymiarze uzgodnionym z wybranym kandydatem;
 • Dokumenty należy składać do dnia 26 kwietnia 2024 r. w sekretariacie Spółki lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@szpitalbarlinek.pl

  O terminie przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną poinformowani pisemnie, telefonicznie lub e-mail.

  Kontakt pod numerem telefonu 721131801.

  Skontaktuj się z nami!

  Szpital Barlinek sp. z o.o.

  ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek

  centrala : tel. 95/74 61 810, tel. 95/74 62 963

  sekretariat / fax : 95/74 62 502

  sekretariat@szpitalbarlinek.pl

  KONTO BANKOWE GBS BANK w Barlinku: 23 8355 0009 0000 0592 2000 0002