Informacje dla pacjentów

DZIAŁ REHABILITACJI

Informujemy, iż od dnia 14 listopada 2016r. przeniesiono Dział Rehabilitacji do nowych pomieszczeń na terenie szpitala. Zabiegi z zakresu KINEZYTERAPII, tj. masaż, ćwiczenia czynne, bierne, wolne w odciążeniu i bez, izomotoryczne, wspomagające itp. realizujemy w Budynku „A” Szpitala (za pracownią RTG). Zabiegi z zakresu FIZYKOTERAPII, tj. laser, pole magnetyczne niskiej i wysokiej częstotliwości, wirówka, naświetlanie lampą sollux, ultradżwięki, prądy będą wykonane w Budynku „D” Szpitala (parter administracji).

CENTRALNA REJESTRACJA

czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00
rejestracja@szpitalbarlinek.pl
rejestracja osobista : od poniedziałku do piątku godzinach 7.30 – 15.00
rejestracja telefoniczna : od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.00

 • tel. 95 74 61 811
 • prowadzi rejestrację do poradni:

 • chirurgicznej
 • ortopedycznej,
 • onkologicznej,
 • kardiologicznej,
 • kardiologicznej filia Myślibórz,
 • laryngologicznej
 • ginekologicznej,
 • gastrologicznej
 • diabetologicznej
 • pracowni endoskopii
 • pracowni USG
 • KARTA PRAW PACJENTA (w oparciu o Deklarację Praw Pacjenta WHO)

  I. Wartości ludzkie a funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej.

  • Każdy ma prawo do poszanowania swojej osoby jako osoby ludzkiej.
  • Każdy ma prawo do samodecydowania.
  • Każdy ma prawo do poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz do poczucia bezpieczeństwa swojej osoby.
  • Każdy ma prawo do poszanowania swojej prywatności.
  • Każdy ma prawo do poszanowania wyznawanych przez niego wartości moralnych i kulturowych oraz do poszanowania swoich przekonań religijnych i filozoficznych.
  • Każdy ma prawo do ochrony zdrowia na poziomie, jaki zapewniają działania w dziedzinie prewencji i opieki zdrowotnej oraz do wykorzystania możliwości osiągnięcia najlepszego możliwego poziomu zdrowia.
  II. Prawo do informacji
  • Informacja o usługach zdrowotnych i o tym, jak z nich najlepiej korzystać, powinna być dostępna dla społeczeństwa, tzn. dla wszystkich zainteresowanych, których to dotyczy.
  • Pacjent ma prawo do przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, postępach w wynikach leczenia oraz rokowaniu.
  • Pacjent ma prawo, za pośrednictwem leczącego go lekarza, do wglądu w dokumentację medyczną odnoszącą się do jego osoby.
  • Pacjent ma prawo, aby wszystkie informacje dotyczące jego osoby uzyskane w związku z udzielanymi mu świadczeniami zdrowotnymi, w tym sam fakt udzielania świadczenia i pobytu w szpitalu, pozostały w tajemnicy chyba, że pacjent sam wyrazi zgodę na ujawnienie tajemnicy.
  • Informacja może być wyjątkowo zatajona przed pacjentem w przypadku, gdy istnieją poważne przesłanki, aby uważać, że przy braku jakichkolwiek korzyści spowoduje ona tylko poważne szkody.
  • Jeżeli życzeniem pacjenta jest zapoznanie się z pełną informacją o złym rokowaniu ma do tego prawo.
  • Informacja powinna być przekazana pacjentowi w sposób odpowiadający jego zdolności rozumienia, przy jak najmniejszym użyciu niezrozumiałe technicznej terminologii. Jeżeli pacjent nie mówi powszechnie stosowanym językiem, należy umożliwić tłumaczenie.
  • Pacjent ma prawo nie być informowanym, o ile przedstawi wyraźne życzenie.
  • Pacjent ma prawo wskazać, kto, jeżeli w ogóle ktokolwiek, ma by informowany w jego imieniu.
  • Pacjent powinien mieć możliwość zasięgnięcia drugiej opinii, a więc prawo do konsultacji przez innego niż prowadzący lekarz.
  • W momencie przyjmowania do zakładu opieki zdrowotnej pacjent powinien poznać z imienia osoby, które będą odpowiedzialne za opiekę nad nim, uzyskać informację o ich statusie zawodowym, a także zapoznać się z przepisami i zwyczajami, które będą kształtować jego pobyt i leczenie.

  Pobierz pełną kartę praw pacjenta

  Zasady ubiegania się o przyjęcie do zakładu

  UDOSTĘPNIANIE DANYCH

  Udostępnianie danych zawartych w posiadanej dokumentacji odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 21.12.2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2009 nr 52 poz. 417 z póź. zm.), Ustawą z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. nr 112 poz. 654 z póź. zm.) na podstawie złożonego WNIOSKU O WYDANIE KOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Wydanie kopii dokumentacji medycznej jest płatne zgodnie z obowiązującymi przepisami – www.nfz-szczecin.pl

  KARTA DUŻEJ RODZINY

  Prezes barlineckiego Szpitala Arkadiusz Cysek podpisał umowę z wojewodą zachodniopomorskim w sprawie realizacji Karty Dużej Rodziny. W ramach tej umowy od 1 czerwca 2015r. członkom rodziny wielodzietnej posiadającym Kartę Dużej Rodziny przysługuje 50% zniżki na usługi medyczne zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.

  Usługi medyczne ze zniżką 50%:

  • wydanie wtórnika książeczki zdrowia dziecka,
  • wydanie zaświadczenia o przebytej operacji
  • pobyt osoby towarzyszącej dziecku przebywającemu w szpitalu, łącznie z kosztami obiadu
  • pobyt osoby towarzyszącej dziecku przebywającemu w szpitalu, bez kosztu obiadu
  20% zniżki na usługi medyczne zgodnie z obowiązującym cennikiem usług na:
  • badania diagnostyczne
  • badania radiologiczne
  • sprzedawane posiłki zgodnie z obowiązującym zarządzeniem prezesa

  Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.12.2016 roku. Wnioski o Kartę Dużej Rodziny można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku przy ul. Strzeleckiej 29, pok. 8 (parter).

  Więcej informacji : OPS Barlinek – Karta Dużej Rodziny