POLITYKA JAKOŚCI Szpitala w Barlinku Sp. z o.o.

W ramach realizowanej Polityki Jakości wszyscy zatrudnieni w Szpitalu Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nieustannie dążą do podnoszenia standardów świadczonych usług monitorując jednocześnie oczekiwania i potrzeby pacjentów.

Powyższy cel realizujemy w sposób etyczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi, w następujących sferach funkcjonowania:

Pacjent :

 • Troska o bezpieczeństwo pacjentów;
 • Troska o satysfakcję pacjentów, stworzenie przyjaznej pacjentowi atmosfery pobytu w Szpitalu,
 • Poszanowanie praw i godności osobistej pacjentów;
 • Prowadzenie działalności profilaktycznej i promocja zdrowego trybu życia;
 • Dostosowywanie struktury zakładu do potrzeb populacji pacjentów objętych opieką;

Zatrudniony:

 • Zapewnienie zatrudnionym bezpiecznych warunków pracy;
 • Zapewnienie dostępu personelowi Szpitala do szkoleń podnoszących kwalifikacje oraz rozwój osobisty;
 • Podnoszenie świadomości oraz zaangażowania personelu w działania na rzecz podnoszenia jakości świadczonych usług;
 • Troska o satysfakcję zatrudnionych z warunków pracy;

Szpital:

 • Systematyczne doskonalenie i podnoszenie jakości świadczonych usług diagnostycznych i leczniczych;
 • Kontrolowanie, monitorowanie i ograniczanie zdarzeń niepożądanych;
 • Realizacja inwestycji w rozwój infrastruktury Szpitala;
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie objętych niniejszą Polityką;
 • Dążenie do osiągnięcia statusu lidera w swojej dziedzinie;
 • Ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu jakości.
 • Aktywne włączanie się personelu do prac nad wdrożeniem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością poprzez wypracowanie bezpiecznych i efektywnych procedur postępowania,gwarantujących wysoki poziom świadczonych usług medycznych, poczucie komfortu i bezpieczeństwa naszych Pacjentów.

Powyższa Polityka Jakości jest znana personelowi Szpitala, oraz podana do wiadomości pacjentom Szpitala oraz ich rodzinom.

Zobowiązanie Zarządu Szpitala:

Zarząd Szpitala w Barlinku Sp. z o. o. zobowiązuje się do:

 • Okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania jakością i dostosowywania jej do zmieniających się warunków;
 • Zapewnienia odpowiednich zasobów i środków finansowych niezbędnych do realizacji powyższej Polityki.
 • Skontaktuj się z nami!

  Szpital Barlinek sp. z o.o.

  ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek

  centrala : tel. 95/74 61 810, tel. 95/74 62 963

  sekretariat / fax : 95/74 62 502

  sekretariat@szpitalbarlinek.pl

  KONTO BANKOWE GBS BANK w Barlinku: 23 8355 0009 0000 0592 2000 0002