Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  1) pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości: np.: dowód osobisty, paszport,
  2) przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
  – rodzice, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, w przypadku pacjenta powyżej 16 roku życia, również za jego zgodą, za okazaniem dokumentu tożsamości,
  – opiekunowie ustanowieni przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.),
  3) osobie upoważnionej przez pacjenta na wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej, osobie posiadającej pisemne upoważnienie z notarialnie lub urzędowo poświadczonym podpisem upoważniającego,
  4) po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną i udostępnienia ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu.

Formy udostępniania dokumentacji medycznej.

  a) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia w obecności upoważnionego personelu medycznego, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
  b) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;
  c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji; W dokumentacji pozostawia się kserokopię oryginału.
  d) na elektronicznym nośniku danych. W dokumentacji pozostawia się kserokopię oryginału.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej:

  1) Wydanie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych na podstawie złożonego wniosku
  2) Do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji medycznej upoważnione są osoby zatrudnione w Dziale Medyczno-Organizacyjnym i centralnej rejestracji, ordynatorzy oddziałów, lekarze poradni specjalistycznych. Poświadcza się wyłącznie kopie dokumentacji medycznej wykonane przez upoważnionego pracownika.
  3) W celu uzyskania wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, lub osoba upoważniona przez niego, składa pisemny Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej. Wniosek należy pobrać w rejestracji lub ze strony internetowej www.szpitalbarlinek.pl. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może zostać zgłoszony telefonicznie – pracownik przyjmujący zgłoszenie wypełnia i podpisuje wniosek, a w miejscu przeznaczonym na podpis wnioskodawcy zamieszcza adnotację, ze wniosek został złożony w formie telefonicznej.
  4) W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo wnioskodawca składa lub wypełnia upoważnienie do wydania kopii dokumentacji medycznej. W innym przypadku upoważnienie musi być zaopatrzone w notarialnie lub urzędowo poświadczony podpis upoważniającego.
  5) Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki (w dni robocze) w rejestracji centralnej w godz.7.30-15.00 , sekretariacie Spółki w godz.7.00-14.30 lub przesłać pocztą.
  6) Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi najpóźniej w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdyby zwłoka mogła spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta, udostępnienie dokumentacji następuje niezwłocznie.
  7) Odbiór kopii dokumentacji medycznej odbywa się w godzinach pracy placówki w dni robocze: w rejestracji centralnej w godzinach 7.30-15.00, w Dziale Medyczno-Organizacyjnym w godzinach 7.00-14.30, w poradni specjalistycznej w godzinach pracy poradni.
  8) Wydanie kopii dokumentacji medycznej musi być potwierdzone podpisem wydającego i odbierającego oraz datą wydania na złożonym wniosku, a wniosek włożony do dokumentacji medycznej pacjenta.
  9) Kopia, wyciąg, odpis, wydruk dokumentacji medycznej pacjenta może być przesłany pocztą, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na wskazany adres wraz z załączoną fakturą za wykonanie i przesyłkę.

Udostępnianie dokumentacji na zewnątrz:

  1) Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta na zewnątrz organom i podmiotom uprawnionym następuje na podstawie decyzji Prezesa Zarządu lub Dyrektora ds. Lecznictwa.
  2) Dokumentacja medyczna udostępniana jest:

a) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

b) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;

c) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

d) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

e) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku i w sprawie z prowadzonym przez nie postępowaniem;

f) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

g) zakładom ubezpieczeń, za pisemną zgodą pacjenta z notarialnie lub urzędowo poświadczonym podpisem upoważniającego;

h) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia

i) w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.

Wydanie kopii dokumentacji medycznej jest płatne zgodnie z obowiązującymi przepisami

Skontaktuj się z nami!

Szpital Barlinek sp. z o.o.

ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek

centrala : tel. 95/74 61 810, tel. 95/74 62 963

sekretariat / fax : 95/74 62 502

sekretariat@szpitalbarlinek.pl

KONTO BANKOWE GBS BANK w Barlinku: 23 8355 0009 0000 0592 2000 0002