Struktura Organizacyjna

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE

 • Prezes – mgr Łukasz Dombek
 • Dyrektor ds. Lecznictwa
 • Główna Księgowa – mgr Agnieszka Rękawek
 • Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego
  – mgr Halina Wojciechowska
 • Kierownik Działu Rehabilitacji – mgr Arkadiusz Kaczmarek
 • Kierownik Laboratorium – mgr Urszula Starzyńska
 • Kierownik RTG – lek. med. Alicja Demidowicz
 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego – Olga Dubicka
 • Kierownik Działu Medyczno-Organizacyjnego – Joanna Sucha

 

 • Naczelna Pielęgniarka – mgr Dorota Borowska
 • Ordynator oddz. chirurgicznego z blokiem operacyjnym – lek. med. Maciej Grabowski
 • Pielęgniarka Oddziałowa oddz. chirurgicznego – Wioletta Czerwik
 • Pielęgniarka Koordynująca pracę bloku operacyjnego – mgr Anna Urban
 • Ordynator oddz. internistycznego – dr n.med. Michał Polko
 • Pielęgniarka Oddziałowa oddz. internistycznego – Małgorzata Łukomska
 • Ordynator oddz. ginekologiczno-położniczego – lek.med. Maciej Smółkowski
 • Pielęgniarka Oddziałowa oddz. ginekologiczno-położniczego – mgr Grażyna Wojciechowska

Organizacja

Wewnętrzne zasady funkcjonowania spółki Szpital Barlinek sp. z o.o. określają Umowa Spółki oraz Regulamin Organizacyjny.

Szpital – przedsiębiorstwo Podmiotu leczniczego:
1) Oddział chorób wewnętrznych (internistyczny) z odcinkiem intensywnego ogólnego nadzoru medycznego i odcinkiem nadzoru kardiologicznego,
2) Oddział pediatryczno-neonatologiczny (noworodki): w tym:

a) neonatologia z inkubatorami,
3) Oddział chirurgiczny z blokiem operacyjnym w tym:
a) oddział chirurgiczny,
b) blok operacyjny,
c) odcinek medycznego intensywnego nadzoru pooperacyjnego,
4) Oddział ginekologiczno-położniczy z odcinkiem intensywnej opieki medycznej:
a) ginekologia i położnictwo
b) sala porodowa,
c) sala cięć.
5) Izba Przyjęć Ogólna:
6) Dział pracowni diagnostyki:
a) Laboratorium,
b) Rentgenodiagnostyka,
c) Ultrasonografia,
d) Endoskopia,
e) Pracownia prób wysiłkowych i elektrokardiografii.
7) Apteka szpitalna,
8) Pielęgniarka Epidemiologiczna.

1) Dział Medyczno-Organizacyjny,
2) Naczelna Pielęgniarka,
3) Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego,
4) Specjalista do spraw Kadr i Szkolenia,
5) Inspektor BHP, ochrony przeciwpożarowej i obronności, pełnomocnik do spraw informacji niejawnych,
6) Radca Prawny,
7) Kapelan Szpitalny,
8) Dyrektorowi Generalnemu podlegają bezpośrednio także:
a) Dyrektor do spraw Lecznictwa,
b) Dyrektor do spraw Technicznych i Rozwoju,
c) Główny Księgowy,
d) Naczelna Pielęgniarka,
e) Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.
1) Pion Dyrektora Generalnego,
2) Pion Dyrektora do spraw Lecznictwa,
3) Pion Dyrektora do spraw Technicznych i Rozwoju,
4) Pion Głównego Księgowego.