Deklaracja dostępności serwisu WWW Szpital Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku

Szpital Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma
zastosowanie do strony internetowej serwisu WWW Szpital Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna
z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy, materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji , napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób
  niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki,
  brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o
  dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą
  nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mgr Marek Stankiewicz-Prezes Zarządu.
 • E-mail: sekretariat@szpitalbarlinek.pl
 • Telefon: tel.sekretariat / fax : 95/74 62 502

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie
  dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy
  udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w
ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo
zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno
nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania
można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą
elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku
 • Adres: Szpital Barlinek Sp. z o.o., ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek
 • E-mail: sekretariat@szpitalbarlinek.pl
 • Telefon: sekretariat / fax : 95/74 62 502

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki wchodzące w skład Szpitala to budynki oznaczone numeracją: A, B, C, D, F i H. W budynku A mieszczą się: Pracownia Endoskopii, Pracownia RTG, Oddział Chirurgiczny,
Rehabilitacja, Ośrodek Opieki Krótko i Długoterminowej, Blok Operacyjny i Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny.

Opis budynku A

Do budynku A prowadzadzą trzy wejścia (boczne i główne). Do wejścia głównego prowadzi podjazd. Za budynkiem A znajduje się wejście boczne z podjazdem z barkierkami,
prowadzące do pomieszczeń rehabilitacji.

Przy wejściu do budynku brak dzwonka przywoławczego dla osób mających trudności z samodzielnym wejściem.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda.

Dla osób na wózkach dostępne są szerokie korytarze.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym, w Ośrodku Opieki Krótko i Długoterminowej, Rehabilitacji oraz Pracowni Endoskopowej.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Opis budynku B

W budynku B znajduje się Oddział Internistyczny. Do budynku prowadzi jedno wejście główne bez utrudnień w postaci schodów.

Przy wejściu do budynku brak dzwonka przywoławczego dla osób mających trudności z samodzielnym wejściem.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda.

Dla osób na wózkach dostępne są szerokie korytarze.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Opis budynku C

Do budynku C prowadzi podjazd. Wejście główne bez utrudnień w postaci schodów.W budynku tym znajduje się łącznik umożliwiający dostanie się do budynku A i B.

Przy wejściu do budynku znajduje się wideodomofon umożliwiajacy połączenie z Izbą Przyjęć oraz Nocną i Świąteczną Opieką Zdrowotną.

Wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda umożliwiająca dostanie się do poradni i oddziałów znajdujących się w budynku C.

Dla osób na wózkach dostępne są szerokie korytarze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Na parterze znajduje się również rejestracja ogólna.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Opis budynku D

W budynku D znajduje się Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, do którego prowadzą dwa wejścia. Wejście główne bez utrudnień w postaci schodów.
Do wejścia prowadzi szeroki podjazd.

Przy wejściach do budynku znajdują sie dzwonki przywoławcze dla osób mających trudności z samodzielnym wejściem.

Wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda.

Dla osób na wózkach dostępne są szerokie korytarze oraz toaleta.

Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Opis budynku F

W budynku F znajduje się administracja, do którego prowadzi wejście bez utrudnień w postaci schodów. Wejście bezpośrednio z chodnika.

W budynku tym również znajduje się fizykoterapia, Poradnia Onkologiczna i Ortopedyczna. Drzwi z boku budynku prowadzą do Szkoły Rodzenia-wejście bezpośrednio
z chodnika.

Wewnątrz budynku na parterze znajduje się dzwonek przywoławczy do administracji dla osób mających trudności z samodzielnym wejściem.

Wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku brak windy.

Dla osób na wózkach dostępne są szerokie korytarze oraz toaleta na parterze.

Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Opis budynku H

W budynku H znajduje się Dom Opieki Medycznej. Do budynku prowadzi jedno wejście główne, dostęp bezpośrednio z chodnika.

Przy wejściu do budynku brak dzwonka przywoławczego dla osób mających trudności z samodzielnym wejściem.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku brak windy.

Dla osób na wózkach dostępne są szerokie korytarze oraz toaleta.

Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych

Nad wejściem do wszystkich budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do wszystkich budynków i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach brak pętli indukcyjnych, brak oznaczeń w alfabecie brajla i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia
z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Przeprowadzono standardowe testy zgodności standardami W3C i WCAG.
Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.
Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

Dostępne w serwisie skróty klawiaturowe (accesskey):

 • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności,
 • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne,
 • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści,
 • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka,
 • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe.

Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych wersjach przeglądarek internetowych:

 • Google Chrome v 80.X lewy ALT + [litera_skrótu],
 • Mozilla Firefox v 74.X lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu],
 • Internet Explorer v 11.X lewy ALT + [litera_skrótu],
 • Opera 67.X lewy ALT + [litera_skrótu],

Skontaktuj się z nami!

Szpital Barlinek sp. z o.o.

ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek

centrala : tel. 95/74 61 810, tel. 95/74 62 963

sekretariat / fax : 95/74 62 502

sekretariat@szpitalbarlinek.pl

KONTO BANKOWE GBS BANK w Barlinku: 23 8355 0009 0000 0592 2000 0002