Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczyKierownik Zakładu mgr Halina Wojciechowska

Lekarze Zakładu:

 • lek. Jarosław Maciocha – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista geriatrii
 • lek. Magdalena Czarkowska – specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Koordynująca ZPO (odcinek A,B,C) mgr Elżbieta Gorząd Bartoszek


ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZAKŁADU

Skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Szpitalu Barlinek Sp. z o.o., wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku, gdy świadczeniobiorca spełnia kryteria objęcia świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w warunkach stacjonarnych, które realizowane są w zakładach opiekuńczych dla osób dorosłych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 140, poz. 1147, Nr 211, poz. 1645 i Nr 217, poz. 1688 oraz z 2010 r. Nr 255, poz. 1719).

Z wnioskiem o wydanie skierowania do Zakładu, może wystąpić:

 • świadczeniobiorca,

 • przedstawiciel ustawowy świadczeniobiorcy,

 • za zgodą świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego inna osoba lub podmiot leczniczy.


  DOKUMENTACJA WYMAGANA PRZY KIEROWANIU OSÓB DO ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO

 • skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,,

 • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,

 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy ubiegającej się o skierowanie do zakładu, a w szczególności: (decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury albo renty socjalnej, decyzję o przyznaniu zasiłku stałego, odcinek ostatniej emerytury lub renty),

 • w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej należy załączyć: postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu, postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,

 • oświadczenie o odbiorze pacjenta,

 • upoważnienie do wglądu do dokumentacji medycznej,

 • pełnomocnictwo,

 • zgoda na potrącanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania,

 • aktualne badania : OB, morfologia, poziom cukru, jonogram, mocznik, kreatynina, mocz – badanie ogólne,

 • wypisy ze szpitala z ostatnich dwóch lat.

  Dla Pacjentów, którzy w ocenie wg skali Barthel uzyskali „0” punktów, żywionych dojelitowo lub pozajelitowo i kierowanych do ZPO przez szpital proszę dołączyć druki :

  1) skala Glasgow,

  2) karta kwalifikacji do żywienia dojelitowego lub pozajelitowego,

  3) karta oceny stanu odżywiania (SGA).

  W dniu przyjęcia chorego do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego chory winien dostarczyć:

  – dowód osobisty,

  – legitymacja rencisty/emeryta i inne które chory posiada jak: honorowego dawcy krwi, kombatanta,

  – legitymacja ubezpieczeniowa (dotyczy chorego zatrudnionego w zakładzie pracy)

  – stale przyjmowane leki w dawce wystarczającej na pierwszy dzień pobytu – Zakład zapewnia pacjentom leki, ale w dniu przyjęcia może nie dysponować wszystkimi farmaceutykami używanymi przez pacjenta.

  Pacjent w dniu przyjęcia do ZPO podlega ponownej weryfikacji stanu zdrowia, którą przeprowadza lekarz Zakładu, oraz pielęgniarka koordynująca określając skalę Barthel.


  ZASADY POBYTU W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZYM

  Podstawowym kryterium przyjęcia chorego do Zakładu są potrzeby zdrowotne w oparciu o skalę Barthel. Ilość przyznanych punktów nie może przekraczać 40.

  Do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego nie przyjmuje się świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

  Uwaga:Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu pacjenta.

  Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Szpital Barlinek sp. z o.o.

  Przyjęcia do Zakładu odbywają się planowo, zgodnie z prowadzonym rejestrem osób oczekujących.

  Kierownik Zakładu udziela informacji świadczeniobiorcy albo podmiotowi leczniczemu, o kolejności przyjęcia świadczeniobiorcy oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do zakładu.

  Świadczeniobiorca przebywający w Zakładzie ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  Świadczenia zdrowotne udzielane w Zakładzie finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

  Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio u Kierownika Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczym pod nr tel. 95 74 61 810 w. 41

  Dokumenty należy przesyłać na adres:

  Szpital Barlinek Sp. z o.o.

  Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

  ul. Szpitalna 10

  74-320 Barlinek

  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA – pliki spakowane

  Podstawy prawne:

  USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

  USTAWA o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.)

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2013r. nr 140, poz. 1147 z późn. zm.)

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 731 z 2012r.)


  Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy

  dyżurka pielęgniarska – ZPO odcinek A, ZPO odcinek B
  tel. 95 / 74 61 810 wew. 13
  zpo1@szpitalbarlinek.pl
  dyżurka pielęgniarska – ZPO odcinek C
  tel. 95 / 74 61 810 wew. 60
  zpo2@szpitalbarlinek.pl
  Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
  tel. 95 / 74 61 810 wew. 41, tel. 95 / 74 62 502
  zpo4@szpitalbarlinek.pl
  fax
  tel. 95 / 74 62 502

 • Skontaktuj się z nami!

  Szpital Barlinek sp. z o.o.

  ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek

  centrala : tel. 95/74 61 810, tel. 95/74 62 963

  sekretariat / fax : 95/74 62 502

  sekretariat@szpitalbarlinek.pl

  KONTO BANKOWE GBS BANK w Barlinku: 23 8355 0009 0000 0592 2000 0002