Dzienny Dom Opieki Medycznej – LIKWIDACJA z dniem 01.04.2022

ue

Pielęgniarka koordynująca: Beata Kucera

Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły, po dostarczeniu dokumentów – wymagane skierowanie wystawione przez lekarza POZ.

DDOM ma charakter pilotażowy, jest to alternatywna forma opieki nad osobami zależnymi. Służy wypracowaniu ogólnego standardu opieki w naszym kraju.

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ w Barlinku


DSC_1978 (2)_LI
ddom

Zakres świadczeń udzielanych w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej:

Dzienny Dom Opieki Medycznej zapewnia opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych.

Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach domu opieki medycznej należą:

 • Opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji,
 • Doradztwo w wyborze odpowiednich wyrobów medycznych,
 • Usprawnianie ruchowe,
 • Stymulacja procesów poznawczych,
 • Terapia zajęciowa,
 • Przygotowanie rodziny i opiekunów do kontynuacji opieki (działania edukacyjne),
 • Zajęcia z psychologiem oraz neurologopedą.
 • Poza świadczeniami opieki zdrowotnej pacjentom przebywającym w Dziennym Domu Opieki Medycznej zapewniony zostanie odpowiedni do stanu zdrowia posiłek.

  Dzienny Dom Opieki Medycznej, Szpital Barlinek Sp. z o.o. , 74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 10, funkcjonuje w dni robocze w godzinach 7:00-14:00

  Kto może skorzystać z pobytu w DOM?

  Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Świadczenia w Dziennym Domu Opieki Medycznej udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

  W Dziennym Domu Opieki Medycznej może przebywać jednocześnie nie więcej niż 15 pacjentów.

  Czas trwania pobytu w dziennym Domu Opieki Medycznej będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i nie dłuższy niż 120 dni roboczych. Pobyt może być skrócony z przyczyn niezależnych od pacjenta – pogorszenie się stanu zdrowie i konieczność hospitalizacji. Przez pierwszych 30 dni roboczych pacjenci w Dziennym domu Opieki Medycznej przebywają obowiązkowo przez 9 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie może odbywać się w czasie krótszym iż 4 godziny dziennie.

  Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być przyjmowani pacjenci spełniający łącznie następujące warunki:

 • Są mieszkańcami województw zachodniopomorskiego i lubuskiego,
 • Są osobami bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej
 • lub

 • osobami którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia szpitalnego.
 • Ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność (weryfikacja na podstawie oceny dokonanej przez lekarza kierującego wg skali Barthel: 40-65 punktów), która będzie ponownie weryfikowany w dniu przyjęcia do placówki,
 • Mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, z póź. zm.)
 • Kryteria wyłączenia z możliwości korzystania z usług Dziennego Domu Opieki Medycznej

  Ze względu na charakter opieki świadczonej w Dziennym Domu Opieki Medycznej ze wsparcia wyłączone będą:

 • Osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych,
 • Osoby w przypadku których podstawowym wskazanym do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystanie ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień)
 • Tryb kierowania do Dziennego Domu Opieki Medycznej

  Kierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej odbywa się na podstawie skierowania (załącznik nr 2) oraz karty oceny stanu klinicznego, sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności (skala Barthel) załącznik nr 3).
  Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej wydaje:
  Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
  W przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalny – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

  Co zrobić aby skorzystać ze świadczeń w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej?

  Należy:

  1.Wypełnić/zgromadzić następujące dokumenty:

  a) Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1),

  b) Kopię karty informacyjnej/wypisu ze szpitala nie starsza niż 12 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu,

  c) skierowanie do DDOM (oryginał, zalacznik nr 2),

  d) kartę oceny stanu klinicznego świadczeniobiorcy według skali Barthel (oryginał, załącznik nr 3),

  e) oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług dziennego domu opieki medycznej oraz Oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (załącznik nr 4),

  2. Dostarczyć (osobiście lub pocztą tradycyjną/kurierską) komplet ww. dokumentów do naszej rejestracji/sekretariatu lub do biura Projektu mieszczących się w Barlinku 74-320, ul. Szpitalna 10

  Podstawy prawne działania DDOM-u

  NIEZBĘDNIK OPIEKUNA OSOBY NIESAMODZIELNEJ

  ue


  Głównym celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług zdrowotnych oferowanych przez podmioty lecznicze poprzez wdrożenie alternatywnej formy opieki nad min. 60 osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi) z województw zachodniopomorskiego i lubuskiego w okresie od lipca 2016 r. do lipca 2018 r.

  W ramach projektu na potrzeby dziennego domu opieki medycznej zaadaptowana zostanie wydzielona część budynku oraz dostosowana do potrzeb osób niesprawnych ruchowo. Po 6 miesiącach zostanie uruchomiony Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM), który będzie funkcjonował w ramach projektu 2 lata oraz min. 3 lata po zakończeniu projektu.

  DDOM będzie funkcjonował we wszystkie dni robocze, w godzinach optymalnie dostosowanych do potrzeb pracujących opiekunów osób niesamodzielnych od 7:00 do 16:00. Jednorazowo na terenie DDOM będzie przebywać 15 pacjentów, w ramach projektu wsparcie uzyska 60 osób (40K, 20 M), z czego min. 45 osób będzie miało ukończony 65 rż. Pacjentami DDOM są osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej. Pacjentami są również osoby, którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego. W ramach pobytu w DDOM pacjenci otrzymują ww. wsparcie, jak i terapię zajęciową oraz poznają zasady prawidłowego odżywiania. Pacjent przebywa w DDOM od min. 30 dni do maks. 120. Niezwykle istotnym elementem projektu są działania edukacyjne dla rodziny i/lub opiekunów pacjenta, przygotowujące ich do kontynuacji opieki nad pacjentem.

  Planowane efekty:

 • 15 miejsc opieki nad osobami zależnymi, które zostały utworzone w ramach programu
 • 60 pacjentów (40 kobiet i 20 mężczyzn), którzy zostaną objęci opieką i ukończą leczenie w ramach projektu
 • 80% osób korzystających z usług DDOM pozytywnie oceniających jego funkcjonowanie
 • u 80% członków rodzin pacjentów w wyniku działań edukacyjnych nastąpi przyrost wiedzy o min. 60%
 • 1 podmiot leczniczy, który zostanie objęty narzędziami deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi
 • Łączna wartość projektu wynosi 999 975,00 PLN, z czego wkład Funduszy Europejskich to 969 975,75 PLN.

  Szkolenia:


  1) „Żywienie i karmienie przewlekle chorego” – 16.02.2017 – 3h

  2) „Rehabilitacja pacjenta przewlekle chorego” – 06.03.2017- 3h

  3) „Techniki ułatwiające pielęgnacje pacjenta niesamodzielnego” – 24.04.2017 – 3h

  4) „Rodzaje i wpływ ćwiczeń rehabilitacyjnych na organizm” – 22.05.2017 – 3h

  5) „Żywienie i karmienie przewlekle chorego” – 22.06.2017 – 3h

  6) „Techniki ułatwiające pielęgnacje pacjenta niesamodzielnego” – 27.07.2017 – 3h

  7) „Żywienie i karmienie przewlekle chorego” – 28.08.2017 – 3h

  8) „Rodzaje i wpływ ćwiczeń rehabilitacyjnych na organizm” – 18.09.2017 – 3h

  9) „Opieka nad pacjentem po udarze” – 27.10.2017 – 3h

  10)„Opieka pielęgniarska w chorobach wewnętrznych” – 27.11.2017 – 3h

  11)„Rehabilitacja osób przewlekle chorych w domu” – 28.12.2017- 3h

  12)„Techniki ułatwiające pielęgnację pacjenta niesamodzielnego” – 30.01.2018 – 3h

  13)„Opieka pielęgniarska w chorobach wewnętrznych” – 27.02.2018 – 3h

  14)„Rodzaje i wpływ ćwiczeń rehabilitacyjnych na organizm” – 28.03.2018 – 3h

  15)„Rehabilitacja osób przewlekle chorych w domu” – 27.04.2018 – 13.00-16.00

  16)„Opieka nad pacjentem po udarze” – 25.05.2018 – 13.00-16.00

  17)„Żywienie i karmienie przewlekle chorego” – 28.06.2018- 13.00-16.00

  18)„Techniki ułatwiające pielęgnację pacjenta niesamodzielnego” – 30.07.2018- 13.00-16.00

  19)„Rodzaje i wpływ ćwiczeń rehabilitacyjnych na organizm” – 29.08.2018- 13.00-16.00

  Wszystkie szkolenia odbywają się w Dziennym domu opieki medycznej w Barlinku, ul. Szpitalna 10, Barlinek.

  Usługa zdrowotna/medyczna:

  Dzienny dom opieki medycznej w Barlinku funkcjonuje we wszystkie dni robocze, w godzinach od 7:00 do 16:00, adres: ul. Szpitalna 10, Barlinek.

  Dzienny Dom Opieki Medycznej

  Dzienny Dom Opieki Medycznej
  tel. 95 / 74 62 502
  fax
  95 / 74 62 502
  e-mail
  ddom@szpitalbarlinek.pl

  Skontaktuj się z nami!

  Szpital Barlinek sp. z o.o.

  ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek

  centrala : tel. 95/74 61 810, tel. 95/74 62 963

  sekretariat / fax : 95/74 62 502

  sekretariat@szpitalbarlinek.pl

  KONTO BANKOWE GBS BANK w Barlinku: 23 8355 0009 0000 0592 2000 0002